ค้นหารายชื่อแพทย์
1. ค้นหาจากรายชื่อแพทย์

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  แพทย์

2. ค้นหารายชื่อแพทย์ จากวันที่ต้องการ

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  


รายชื่อแพทย์ แผนกคลินิกอายุรกรรม


คลินิก : อายุรกรรมทั่วไปนพ.อรรณพ นาคปฐม
อายุรแพทย์

นพ.วานัส ศิริโภคารัตนา
อายุรแพทย์

นพ.เกียรติชัย เจริญสวรรค์
อายุรแพทย์

คลินิก : อายุรกรรมโรคระบบการหายใจและภาวะวิฤกตพญ.นิชฌา เหลืองด่านสกุล
อายุรแพทย์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

พญ.สุภาวดี มากะนัตถ์
อายุรแพทย์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

นพ.ชยดล นำเอกลาภ

นพ.เฉลิมพล รัตนอุดมวรรณา
อายุรแพทย์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

คลินิก : อายุรกรรมโรคเลือดนพ.เอกอมร เทพพรหม
อายุรแพทย์โรคเลือด

คลินิก : อายุรกรรมโรคระบบทางเดินอาหารและตับนพ.เอกวีร์ ศรีปริวุฒิ
อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร

นพ.อธิวัฒน์ น้อยประสิทธิ์
อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ

นพ.เกรียงศักดิ์ เจริญสุข
อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร

นพ.สมิทธ์ เกิดสินธุ์
อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร

นพ.ภูวพัศ ผดุงวณิชย์กุล
อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร

นพ.สุรมนัส คงถาวร
อายุรแพทย์โรคทางเดินอาหารและตับ

คลินิก : อายุรกรรมโรคหัวใจนพ.พงษ์พันธ์ จิตต์ธรรม
อายุรแพทย์โรคหัวใจ

นพ.เดชชาติ เงินจันทร์
อายุรแพทย์โรคหัวใจ

นพ.เอกวิทย์ หาญกิติพงศ์ไพศาล
อายุรแพทย์โรคหัวใจ

นพ.พจน์ เจียรณ์มงคล
อายุรแพทย์โรคหัวใจ

ไพลิน พาสพิษณุ

คลินิก : อายุรกรรมโรคไตนพ.สุจิณ สรรพมงคล
อายุรแพทย์โรคไต

นพ.วีรภัทร นิ่มเกียรติขจร
อายุรแพทย์โรคไต

พญ.ธนวรรณ ปรีพูล
อายุรแพทย์โรคไต

นพ.นรวีร์ พุ่มจันทน์
อายุรแพทย์โรคไต

คลินิก : อายุรกรรมระบบประสาทนพ.ธีรภาพ กิจจาวิจิตร
อายุรแพทย์ระบบประสาท

นพ.เจษฎา ศรีกุลศศิธร
อายุรแพทย์ระบบประสาท

พญ.อาภากร เมืองแดง
อายุรแพทย์ระบบประสาท

คลินิก : อายุรกรรมโรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสมพญ.ศรินยา สัทธานน์
อายุรแพทย์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

พญ.ดารกา โควินทเศรษฐ
อายุรแพทย์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

พญ.ศิดายุ สุริยะ
อายุรแพทย์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

คลินิก : อายุรกรรมโรคข้อและรูมาติสซั่มนพ.บดินทร์ บุตรธรรม
อายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซึ่ม

นพ.ปฐพงษ์ โตวิวัฒน์
อายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่ม

คลินิก : อายุรกรรมโรคผิวหนังนพ.ประทีป วรรณิสสร
แพทย์โรคผิวหนัง

คลินิก : อายุรกรรมโรคติดเชื้อนพ.ศราวุฒิ มากล้น
อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ

นพ.สุรัตน์ วรรณเลิศสกุล
อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ