ค้นหารายชื่อแพทย์
1. ค้นหาจากรายชื่อแพทย์

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  แพทย์

2. ค้นหารายชื่อแพทย์ จากวันที่ต้องการ

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  


รายชื่อแพทย์ แผนกคลินิกศัลยกรรม


คลินิก : ศัลยกรรมทั่วไปนพ.ดิเรก ติระวัฒน์
ศัลยแพทย์

นพ.เจตน์ปิยะ อ้นมี
ศัลยแพทย์

นพ.นพนันท์ ชื่นชู
ศัลยแพทย์

นพ.พิชัย ทรัพย์สุนทร
ศัลยแพทย์

นพ.อำพล ซังเอียด
ศัลยแพทย์

พญ.ศรุตา วัฒนพลอย
ศัลยแพทย์

นพ.มงคล สุนทราคม
ศัลยแพทย์

นพ.มณฑล วัฒนพลอย
ศัลยแพทย์

พญ.ศิวาพร ผลดีนานา
ศัลยแพทย์

คลินิก : ศัลยกรรมกระดูกนพ.ชุมพล ปิยวัณโณ
ศัลยแพทย์กระดูก

นพ.วิบูลย์ วาณิชย์เจริญพร
ศัลยแพทย์กระดูก

นพ.อาทิตย์ มะโนประเสริฐกุล
ศัลยแพทย์กระดูก

นพ.กัมพล นิ่มเกียรติขจร
ศัลยแพทย์กระดูก

นพ.รัฐพล ศรีผ่องใส
ศัลยแพทย์กระดูก

นพ.ศุภโชค รัศมีมงคล
ศัลยแพทย์กระดูก

นพ.ณัฐ โพธิ์ปาน
ศัลยแพทย์กระดูก

นพ.จงดี พึ่งวิรวัฒน์
ศัลยแพทย์กระดูก

ศรัณย์ มะลิซ้อน
ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ-ศัลยกรรมทางมือและข้อมือ

พญ.มีนา เพิ่มไทย
ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ-ศัลยกรรมทางมือและข้อมือ

นพ.เกรียงกมล เบญจวงศ์เสถียร
ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

นพ.พิศณุ เรืองฤทธา
ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

คลินิก : ศัลยกรรมประสาทนพ.สมบุญ ทรงศักดิ์เกสร
ศัลยแพทย์ระบบประสาท

นพ.ธงชัย เลวัน
ศัลยแพทย์ระบบประสาท

นพ.จรัส วัชรประภาพงศ์
ศัลยแพทย์ระบบประสาท

พญ.วาริน อยู่ยังเกตุ
ศัลยแพทย์ระบบประสาท

นพ.วิสิทธิ์ เสถียรวันทนีย์
ศัลยแพทย์ประสาท

นพ.อเนชา พูลสวัสดิ์
ศัลยแพทย์ประสาท

นพ.ธเนศ อิสริยะพันธุ์
ศัลยแพทย์ประสาท

คลินิก : ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะนพ.พงษ์ศักดิ์ สารเจริญ
ศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะ

นพ.พรเทพ รัชฎาภรณ์กุล
ศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะ

นพ.สานิต แซ่ลิ้ม
ศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะ

คลินิก : ศัลยกรรมตกแต่ง และความงามนพ.นิชา ยศวิไล
ศัลยแพทย์ตกแต่งและความงาม

พญ.พัลลภา วงศ์วนากุล
ศัลยแพทย์ตกแต่งและความงาม

คลินิก : ศัลยกรรมทรวงอกนพ.สิรภพ ทัพมงคล
ศัลยแพทย์ทรวงอก

นพ.เจษฎา เมธรุจภานนท์
ศัลยแพทย์ทรวงอก

คลินิก : ศัลยกรรมทั่วไปและหลอดเลือดนพ.สิทธิชัย วชิราศรีศิริกุล
ศัลยแพทย์/ศัลยแพทย์หลอดเลือด