ค้นหารายชื่อแพทย์
1. ค้นหาจากรายชื่อแพทย์

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  แพทย์

2. ค้นหารายชื่อแพทย์ จากวันที่ต้องการ

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  


รายชื่อแพทย์ แผนกคลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด


คลินิก : เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัดพญ.เนตรยา นิ่มพิทักษ์พงศ์
แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

นพ.กิตติโชค มาลยาภรณ์
แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

พญ.สิริกานต์ ปุณญฤทธิ์
แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

พญ.พรพิมล เกษมสุข
เวชศาสตร์ฟื้นฟู

พญ.ณัฒิณี พึ่งวิรวัฒน์
แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

พญ.สิริขวัญ ปัญญาศรีวณิช
แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู