ค้นหารายชื่อแพทย์
1. ค้นหาจากรายชื่อแพทย์

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  แพทย์

2. ค้นหารายชื่อแพทย์ จากวันที่ต้องการ

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  


รายชื่อแพทย์ แผนกรังสีวินิจฉัย


คลินิก : รังสีวินิจฉัยพญ.อมรรัตน์ บุษบารติ
รังสีแพทย์

พญ.พรอนงค์ อริยจินดา
รังสีแพทย์

นพ.ศุภชัย กิติศรีปัญญา
รังสีแพทย์

พญ.มยุรี กิตติจารุขจร
รังสีแพทย์

พญ.นงลักษณ์ อ้อยมั่งมูล
รังสีแพทย์

นพ.วิวัฒน์ ทิสยากร
รังสีแพทย์

พญ.ณัฐกาญจน์ จันทร์เจ๊ก
รังสีแพทย์

พญ.เต็มพร เครือมาก
รังสีแพทย์

นพ.จารุวัฒน์ ขุนรัตน์
รังสีแพทย์

พญ.ธนัชพิมพ์ สุภาภรณ์ประดับ
รังสีแพทย์

พญ.อาภาภรณ์ สุทธิมนัส
รังสีแพทย์

พญ.ปวีณา พหลเทพ
รังสีแพทย์

พญ.อภิชญา ศรีปริวุฒิ
รังสีแพทย์