ค้นหารายชื่อแพทย์

ค้นหารายชื่อแพทย์


1. ค้นหาจากรายชื่อแพทย์

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  แพทย์

2. ค้นหารายชื่อแพทย์ จากวันที่ต้องการ

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  


รายละเอียดแพทย์แพทย์ : นพ.ดิเรก ติระวัฒน์
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์
คลีนิก : คลินิกศัลยกรรม
สาขาเฉพาะทาง : ศัลยกรรมทั่วไป
   

ศัลยแพทย์
ทะเบียนเวชกรรมเลขที่ ว.7338
แพทย์ประจำ

วุฒิบัตร
- สาขาศัลยศาสตร์,สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว