ค้นหารายชื่อแพทย์

ค้นหารายชื่อแพทย์


1. ค้นหาจากรายชื่อแพทย์

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  แพทย์

2. ค้นหารายชื่อแพทย์ จากวันที่ต้องการ

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  


รายละเอียดแพทย์แพทย์ : นพ.วิบูลย์ วาณิชย์เจริญพร
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์กระดูก
คลีนิก : คลินิกศัลยกรรม
สาขาเฉพาะทาง : ศัลยกรรมกระดูก
   
วันเวลาออกตรวจ  
เสาร์
13.00 - 15.00

ศัลยแพทย์กระดูก
ทะเบียนเวชกรรมเลขที่ ว.24393
แพทย์ไม่ประจำ

วุฒิบัตร
- สาขาออร์โธปิดิกส์