ค้นหารายชื่อแพทย์

ค้นหารายชื่อแพทย์


1. ค้นหาจากรายชื่อแพทย์

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  แพทย์

2. ค้นหารายชื่อแพทย์ จากวันที่ต้องการ

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  


รายละเอียดแพทย์แพทย์ : พญ.ละออ ชมพักตร์
ตำแหน่ง : แพทย์ศูนย์สุขภาพ
คลีนิก : ศูนย์ตรวจสุขภาพ
สาขาเฉพาะทาง : ศูนย์ตรวจสุขภาพ
   

แพทย์ศูนย์สุขภาพ
ทะเบียนเวชกรรมเลขที่ ว.29330
แพทย์ไม่ประจำ 

วุฒิบัตร
- สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค