ค้นหารายชื่อแพทย์

ค้นหารายชื่อแพทย์


1. ค้นหาจากรายชื่อแพทย์

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  แพทย์

2. ค้นหารายชื่อแพทย์ จากวันที่ต้องการ

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  


รายละเอียดแพทย์แพทย์ : พญ.เต็มพร เครือมาก
ตำแหน่ง : รังสีแพทย์
คลีนิก : รังสีวินิจฉัย
สาขาเฉพาะทาง : รังสีวินิจฉัย
   

รังสีแพทย์
ทะเบียนเวชกรรมเลขที่ ว.34641
แพทย์ไม่ประจำ

วุฒิบัตร
- สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย