คณะผู้บริหาร


นพ.พงษ์ศักดิ์ วิทยากร

ประธานกรรมการบริษัท


พญ.นิภาพร นิ่มพิทักษ์พงศ์

รองประธานกรรมการ


ภญ.วรรณศิริ นิ่มพิทักษ์พงศ์

กรรมการผู้จัดการ


นพ.อธิวัฒน์ น้อยประสิทธิ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล


ดร.สาธิต วิทยากร

ผู้อำนวยการบริหาร


คุณนฤพล พันธ์ศุภมงคล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหาร


นพ.ดิเรก ติระวัฒน์

ผู้อำนวยการสายการแพทย์
 


คุณนภารัตน์ อาจารยางกูร

ผู้อำนวยการสายปฏิบัติการ


คุณนวลศรี ลิ้มเจริญ

ผู้อำนวยการสายสนับสนุน


คุณสุนันทา จรัญวรากรชัย

ผู้อำนวยการบัญชีการเงิน


คุณสาธิต นิ่มพิทักษ์พงศ์

Project Management