วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปัชญาในการทำงาน
วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลพิษณุเวช เป็นองค์กรแห่งความสุข

ที่ได้รับความไว้วางใจ ในมาตรฐานระดับสากล

ด้วยศักยภาพการรักษาขั้นสูงระดับตติยภูมิ

เป็นผู้นำด้านการแพทย์ในเขตภาคเหนือตอนล่าง

 

พันธกิจ

1. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีความก้าวหน้า มีความสุข และผูกพันกับองค์กร 
2. ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ปลอดภัย และประทับใจ
3. ให้บริการทางการแพทย์ด้วยศักยภาพการรักษาขั้นสูง โดยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และเครื่องมือที่ทันสมัย
4. พัฒนาการบริหารและบริการอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานสากล
5. ให้ความร่วมมืออันดีกับองค์กรพันธมิตร ร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

ปรัชญาในการทำงาน

PSV Excellence ( พิษณุเวชเป็นเลิศ )

P = People Excellence : สร้างบุคลากรที่มีศักยภาพและมีส่วนร่วมในความสำเร็จขององค์กร
S = Service Excellence : ให้บริการด้วยกระบวนการที่มีประสิทธิภาพโดยเน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง
= Value Adding : เพิ่มมูลค่าและคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กร