ค้นหาหมอทั้งหมดของเราได้ที่นี่…

ข้าราชการผ่าตัดเบิกได้ 26 หัตถการ

ข้าราชการผ่าตัดเบิกได้ 26 หัตถการ


รพ.พิษณุเวชเคียงคู่สุขภาพ “ข้าราชการ” กับโครงการเบิกจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลาง เข้าร่วมโครงการเบิกค่ารักษาพยาบาลในรพ.เอกชนด้วยระบบ DRGs 26 หัตถการผ่าตัดไม่ต้องรอคิวนาน

โรคที่กำหนดให้เบิกได้

​คือ โรคที่ต้องมีการนัดผ่าตัดล่วงหน้า (Elective Surgery)

ค่ารักษาพยาบาล

​- กรมบัญชีกลางจ่ายตาม DRGs ให้กับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ
– ผู้มีสิทธิ์ต้องจ่ายเพิ่มตามประกาศ ดังนี้
1.ค่าห้องและค่าอาหาร ส่วนเกินจาก 1,000 บาท/วัน
2.ค่าวัสดุอุปกรณ์ อวัยวะเทียมส่วนเกินจากราคาอ้างอิงตามประกาศรายการฯ ของกรมบัญชีกลาง
3.ค่าธรรมเนียมแพทย์ ตามรายการที่กรมบัญชีกลางประกาศประกอบด้วย
3.1 ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด
3.2 ค่าธรรมเนียมวิสัญญีแพทย์
3.3 ค่าธรรมเนียมแพทย์เยี่ยมไข้
3.4 ค่าธรรมเนียมแพทย์ที่ปรึกษา ไม่เกิน 5 ท่าน
4. ค่าธรรมเนียมพิเศษ (Surcharge)
5. ค่าตรวจวินิจฉัยก่อนการผ่าตัด

รายการผ่าตัดที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรง 26 หัตถการ

>> คลิกตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลกรมบัญชีกลาง <<

ข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด ของหัตถการต่างๆ ดังนี้

คลินิกสูติ-นรีเวช

หัตถการที่เข้าร่วมโครงการ


คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

หัตถการที่เข้าร่วมโครงการ

 


คลินิกศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

หัตถการที่เข้าร่วมโครงการ

 


คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ

หัตถการที่เข้าร่วมโครงการ

 


คลินิกจักษุ

หัตถการที่เข้าร่วมโครงการ