คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร
ประธานกรรมการ

แพทย์หญิงนิภาพร นิ่มพิทักษ์พงศ์
รองประธานกรรมการ

ดร.สาธิต วิทยากร
Chief Executive Officer

เภสัชกรหญิงวรรณศิริ นิ่มพิทักษ์พงศ์
Managing Director

นายแพทย์อธิวัฒน์ น้อยประสิทธิ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

นายแพทย์สมคิด อุดมกิจมงคล
รักษาการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

คุณนฤพล พันธ์ศุภมงคล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลด้านบริหาร

นายแพทย์ดิเรก ติระวัฒน์
ผู้อำนวยการสายการแพทย์

คุณสาธิต นิ่มพิทักษ์พงศ์
ผู้อำนวยการโครงการ