คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร
ประธานกรรมการ

แพทย์หญิงนิภาพร นิ่มพิทักษ์พงศ์
รองประธานกรรมการ

ดร.สาธิต วิทยากร
Chief Executive Officer

เภสัชกรหญิงวรรณศิริ นิ่มพิทักษ์พงศ์
Managing Director

c6d9c500a6a5a9080b83cf079ae920499_4620693218520433507_190924_0001

นายแพทย์อธิวัฒน์ น้อยประสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

คุณนฤพล พันธ์ศุภมงคล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลด้านบริหาร

นายแพทย์ดิเรก ติระวัฒน์
ผู้อำนวยการสายการแพทย์

คุณสาธิต นิ่มพิทักษ์พงศ์
ผู้อำนวยการโครงการ