“คนมีรถต้องรู้ อุบัติเหตุมา...พ.ร.บ.จ่าย” กิจกรรมให้ความรู้ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ โดยโรงพยาบาลพิษณุเวช

“คนมีรถต้องรู้ อุบัติเหตุมา…พ.ร.บ.จ่าย” อีกหนึ่งกิจกรรมให้ความรู้ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ โดยคุณกาญจนา เทียนดี ผู้จัดการฝ่ายบริการและลูกค้าสัมพันธ์ และคณะ โรงพยาบาลพิษณุเวช ได้มอบความรู้แก่กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลบ้านกร่าง เพื่อความเข้าใจ และสามารถส่งต่อความรู้สู่ชุมชน ประชาชน เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะต่อไป…