คลินิกกุมารเวช

คำแนะนำ :

คลินิกกุมารเวช มีทีมกุมารแพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตรสาขาเฉพาะทางจากแพทยสภา พยาบาลวิชาชีพ ให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง

  •  ดูแลรักษาทารกที่มีความผิดปกติตั้งแต่อยู่ในครรภ์หรือหลังคลอด และทารกที่คลอดก่อนกำหนดอย่างใกล้ชิด
  •  ดูแลรักษาปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยเด็ก ตั้งแต่ภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันจนถึงเจ็บป่วยเรื้อรัง
  •  การส่งเสริมสุขภาพ และสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตามวัย การป้องกันโรค การวินิจฉัยโรค ให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางการเลี้ยงดูเด็ก ตรวจคัดกรองโรคต่างๆ

การบริการ :

กุมารเวชทั่วไป
กุมารเวชโรคติดเชื้อ
กุมารเวชทารกแรกเกิด และปริกำเนิด
กุมารเวชโรคหัวใจ
กุมารเวชโรคระบบประสาท
กุมารศัลยกรรม
กุมารเวชโรคไต
กุมารเวชโรคเลือด
กุมารเวชโรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
กุมารเวชโรคระบบการหายใจ
กุมารเวชโรคระบบทางเดินอาหารและตับ
กุมารเวชโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

  • ทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง
  • ทดสอบเพื่อวินิจฉัยการแพ้อาหารและยา
  • การรักษาภูมิแพ้ด้วยวิธีอิมมูโนเทอราปี่

กุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรม
กุมารเวชโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก

ติดต่อ

อาคาร : 4

ชั้น  :  4

โทร :  055-90-9000 ต่อ 4148

แพทย์ประจำศูนย์ :