คลินิกจิตเวช

คำแนะนำ :

บริการตรวจวินิจฉัยรักษา และให้คำปรึกษาโดยทีมจิตแพทย์ นักจิตวิทยา แก่ญาติและผู้ป่วยกลุ่มอาการทางจิตเวช ผลกระทบทางด้านจิตประสาทจากการใช้สารเสพติด พร้อมให้การบำบัดรักษา การช่วยเหลือที่เหมาะสม การทดสอบทางจิตวิทยา วิเคราะห์ความสามารถทางระดับสติปัญญา วิเคราะห์ทางจิตใจและอารมณ์ ประเมินการทำงานของสมองและการทดสอบทางจิตวิทยาอื่นๆ

 • ด้านจิตใจ
 • ด้านอารมณ์
 • ด้านพฤติกรรม
 • โรคเฉพาะทาง 

การบริการ :

จิตเวชผู้ใหญ่

 • ปัญหาสุขภาพจิต
 • เครียด
 • นอนไม่หลับ
 • ปวดศีรษะ
 • ไมเกรน
 • ลมชัก
 • ปัญหาการใช้สารเสพติด

จิตเวชเด็กและวัยรุ่น

 • ปัญหาความผิดปกติของพัฒนาการด้านจิตใจ พฤติกรรม อารมณ์ การเรียนรู้ การเลี้ยงดู
 • การทดสอบทางจิตวิทยา
 • ตรวจวิเคราะห์ความสามารถทางระดับเชาวน์ปัญญา
 • ประเมินการทำงานของสมอง

ติดต่อ

อาคาร : 4

ชั้น  :  1

โทร :  055-90-9000 ต่อ 4123 และ 4132

แพทย์ประจำศูนย์ :