คลินิกฟื้นฟูการกลืน

คำแนะนำ :

บริการตรวจประเมิน รักษาฟื้นฟู สำหรับผู้ที่มีสมรรถภาพทางกายลดลง จากสภาวะหรือโรคต่างๆ อาการการเจ็บปวด ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและการทำงาน โดยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด ให้การบริการอย่างมืออาชีพด้วยเทคนิคการรักษา และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

การบริการ :

คลินิกฟื้นฟูการกลืนSwallowing Clinic 

  • สำลักอาหารหรือน้ำ
  • กลืนติด กลืนลำบาก กลืนไม่ลง กลืนแล้วเจ็บ
  • มีประวัติปอดติดเชื้อจากการสำลัก
  • ภาวะการกลืนผิดปกติ จาก

     1. ความผิดปกติทางระบบประสาท

           • โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)

           • พาร์กินสัน

           • โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง

           • โรคเส้นประสาทผิดปกติ

     2. ความผิดปกติทางโครงสร้าง

           • กลุ่มโรคก้อนเนื้อ มะเร็ง บริเวณช่องโพรงจมูก ปาก ลิ้น และคอ

           • ผู้ที่ได้รับการฉายแสงบริเวณศีรษะและคอ

  • บริการตรวจประเมินวิเคราะห์การกลืนด้วยเครื่องส่องกลองที่ทันสมัย และการตรวจทางรังสีวิทยา
  • บริการฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนลำบาก
  • การกระตุ้นไฟฟ้าด้วยเครื่อง Vital stim เพื่อกระตุ้นการทำงานและฝึกกล้ามเนื้อการกลืน
  • ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับอาหารที่เหมาะสมกับผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนลำบาก

ติดต่อ

อาคาร : 5

ชั้น  :  4

โทร :  055-90-9000 ต่อ 5411 และ 5412 มือถือ 081-971-5554

แพทย์ประจำศูนย์ :