คลินิกกุมารเวช

คำแนะนำ :

คลินิกกุมารเวช มีกุมารแพทย์ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ให้การบริการดูแลรักษาปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยเด็ก ตั้งแต่ภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันจนถึงเจ็บป่วยเรื้อรังต่างๆ อย่างครบวงจร

โดยครอบคลุมในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตามวัย การป้องกันโรค การวินิจฉัยโรค การให้คำปรึกษา และแนะนำแนวทางการเลี้ยงดูเด็ก การตรวจคัดกรองโรคต่างๆ โดยทีมกุมารแพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตรจากแพทย์สภา พร้อมพยาบาลวิชาชีพที่ให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง

ติดต่อ :

ชั้น : 1
อาคาร : –
โทร : (+66) 2316-0031 ext.
1106,1107,1108
เวลาเปิด: Mon – Sun 24 hours

การบริการ :

กุมารเวช

กุมารแพทย์โรคหัวใจ

แพทย์ประจำศูนย์ :