ทีมโรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก ดูแลตรวจสุขภาพบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จังหวัดสุโขทัย

ขอขอบพระคุณทีมฝ่ายขยายงานภูมิภาค 27, บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จังหวัดสุโขทัย ที่เปิดโอกาสให้ ทีมโรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก ดูแลตรวจสุขภาพแก่ผู้บริหารของบริษัทฯ พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพ โครงการดีๆเกี่ยวกับสุขภาพ เพื่อเป็นประโยชน์และอำนวยความสะดวกให้กับผู้เอาประกัน ที่จะเข้ามาใช้บริการโรงพยาบาลพิษณุเวชต่อไป