ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลพิษณุเวช เป็นองค์กรแห่งความสุข

ที่ได้รับความไว้วางใจ ในมาตรฐานระดับสากล

ด้วยศักยภาพการรักษาขั้นสูงระดับตติยภูมิ

เป็นผู้นำด้านการแพทย์ในเขตภาคเหนือตอนล่าง

พันธกิจ

1.พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
2.มีความก้าวหน้า มีความสุข และผูกพันกับองค์กร
3.ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ปลอดภัย และประทับใจ
4.ให้บริการทางการแพทย์ด้วยศักยภาพการรักษาขั้นสูง โดยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และเครื่องมือที่ทันสมัย
5.พัฒนาการบริหารและการบริการอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานสากล
6.ให้ความร่วมมืออันดีกับองค์กรพันธมิตร ในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม

ปรัชญาในการทำงาน

PSV Excellence ( พิษณุเวชเป็นเลิศ )

P = People Excellence : สร้างบุคลากรที่มีศักยภาพและมีส่วนร่วมในความสำเร็จขององค์กร
S = Service Excellence : ให้บริการด้วยกระบวนการที่มีประสิทธิภาพโดยเน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง
= Value Adding : เพิ่มมูลค่าและคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กร