ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลพิษณุเวช เป็นองค์กรแห่งความสุข

ที่ได้รับความไว้วางใจ ในมาตรฐานระดับสากล

ด้วยศักยภาพการรักษาขั้นสูงระดับตติยภูมิ

เป็นผู้นำด้านการแพทย์ในเขตภาคเหนือตอนล่าง

พันธกิจ

1. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีความก้าวหน้า มีความสุข และผูกพันกับองค์กร 
2. ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ปลอดภัย และประทับใจ
3. ให้บริการทางการแพทย์ด้วยศักยภาพการรักษาขั้นสูง โดยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และเครื่องมือที่ทันสมัย
4. พัฒนาการบริหารและบริการอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานสากล
5. ให้ความร่วมมืออันดีกับองค์กรพันธมิตร ร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม

ปรัชญาในการทำงาน

PSV Excellence ( พิษณุเวชเป็นเลิศ )

P = People Excellence : สร้างบุคลากรที่มีศักยภาพและมีส่วนร่วมในความสำเร็จขององค์กร
S = Service Excellence : ให้บริการด้วยกระบวนการที่มีประสิทธิภาพโดยเน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง
= Value Adding : เพิ่มมูลค่าและคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กร