ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงานว่าง
เอกสารประกอบการสมัครงาน
สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลพิษณุเวช
คุณช่อกุลทิพย์ พุ่มทอง และ คุณภรผกา พรบุญเพชร โทร.055-90-9000 ต่อ 6118 มือถือ 081-707-9811 
  • บัตรประชาชนตัวจริง [สำหรับแลกบัตรบุคคลภายนอก (VISITOR)]
  • ค่าชุดสมัครงาน 50 บาท + รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (สำหรับวิชาชีพ จำนวน 4 รูป)
  • สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
  • สำเนาใบปริญญาบัตร/สำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิการศึกษา/สำเนาใบแสดงผลการเรียน
  • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (สำหรับกลุ่มวิชาชีพ)
  • สำเนาใบรับรองการผ่านงาน/สำเนาใบประกาศนียบัตรการฝึกอบรม (ถ้ามี)
  • สำเนาหนังสือการผ่านเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย)

หมายเหตุ : โปรดเตรียมสำเนาหลักฐานเอกสารทั้งหมดจำนวน 4 ชุด (สำหรับผู้สมัครงานทั่วไป) และจำนวน 5 ชุด (สำหรับกลุ่มวิชาชีพ) เพื่อดำเนินการตรวจสอบตามมาตรฐานระดับสากล JCI (Joint Commission International)

ติดต่อสอบถามฝ่ายทรัพยากรบุคคล

: วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 10.00 น.
: กรอกข้อมูลสมัครงาน / ทำแบบทดสอบ / สัมภาษณ์งานเบื้องต้น
: ปิดรับสมัครงานวันเสาร์ – วันอาทิตย์ (ขออภัยในความไม่สะดวก)

หรือ : ส่งข้อมูลประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมแนบรูปถ่าย + หลักฐานเอกสารการสมัครงาน มาที่
: hrm@psv.co.th
: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.055-90-9000 ต่อ 6118 มือถือ 081-707-9811 

แบบฟอร์มสมัครงาน

    อัพโหลดไฟล์สมัครงาน *ขนาดไม่เกิน 1mb