ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์

คำแนะนำ :

บริการตรวจสุขภาพ โดยทีมวิชาชีพและแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ ใส่ใจในรายละเอียดของแต่ละบุคคล ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคแตกต่างกันตามกลุ่มอายุ ด้วยแพ็คเกจตรวจสุขภาพตามช่วงอายุทั้งรายบุคคลและบุคลากรของหน่วยงานหรือองค์กร พร้อมทั้งให้คำแนะนำการดูแลตนเองและครอบครัวเพื่อสุขภาพที่ดี บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ บริการฉีดวัคซีนที่เหมาะสมกับเพศและวัย

การบริการ :

ตรวจสุขภาพรายบุคคลและหน่วยงาน

  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • ตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน
  • ตรวจประเมินความพร้อมในการทำงาน (Fit for Work)
  • ตรวจวินิจฉัยโรคจากการประกอบอาชีพ

ให้คำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับโรคต่างๆ และปัญหาสุขภาพทั่วไป

ตรวจเพื่อออกใบรับรองแพทย์ในการเข้าทำงาน ศึกษาต่อสถานบันต่างๆ และศึกษาต่อต่างประเทศ

บริการด้านอาชีวอนามัย

  • ตรวจสุขภาพด้านอาชีวอนามัย
  • บริการทำหัตถการเฉพาะทางด้านอาชีวอนามัย

ติดต่อ

อาคาร : 4

ชั้น  :  1

โทร :  055-90-9000 ต่อ 4163 และ 9121 มือถือ 081-785-2967

แพทย์ประจำศูนย์ :