ศูนย์วัคซีน

คำแนะนำ :

บริการฉีดวัคซีน และให้คำปรึกษาการฉีดวัคซีนอย่างเหมาะสมตามวัย

การบริการ :

ฉีดวัคซีน และให้คำแนะนำปรึกษาการฉีดวัคซีนที่เหมาะสมตามวัย

ให้คำแนะนำการเตรียมตัว ขั้นตอนการปฏิบัติตัว ก่อนและหลังฉีดวัคซีน

ติดต่อ

อาคาร : 4

ชั้น  :  1

โทร : 055-90-9000 ต่อ 4163 และ 9121 มือถือ 081-785-2967

แพทย์ประจำศูนย์ :