ศูนย์หัวใจ

คำแนะนำ :

บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ กลุ่มอาการทางระบบหัวใจ ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก โดยทีมอายุรแพทย์โรคหัวใจ มีเครื่องมือและเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกที่ทันสมัย  

การบริการ :

ตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจ

  • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
  • ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (Exercise Stress Test)
  • ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiography)
  • ตรวจภาวะเสี่ยงการอุดตันของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย (ABI)
  • บันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24-48 ชั่วโมง (Holter Monitor)
  • ตรวจระบบประสาทอัตโนมัติ โดยการปรับระดับเตียง (Tilt Table Test)

ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคหัวใจพิเศษ

  • การฉีดสีสวนหัวใจ (Coronary Angiography ; CAG)
  • การขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนและขดลวด (Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty หรือ PTCA & Stent)

ติดต่อ

อาคาร : 4

ชั้น  :  5

โทร :  055-90-9000 ต่อ 4129

แพทย์ประจำศูนย์ :