สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับโรงพยาบาลพิษณุเวชให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

ขอขอบพระคุณสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก ที่ให้เกียรติเชิญโรงพยาบาลพิษณุเวชไปให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโปร่งไผ่ อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ในกิจกรรมให้ความรู้เรื่องความคุ้มครองประกันสังคมมาตรา 40 เมื่อวันที่ 15 ต.ค. ที่ผ่านมา