เกี่ยวกับโรงพยาบาล

เกี่ยวกับโรงพยาบาล

โรงพยาบาลพิษณุเวช ในเครือของบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด

ข้อมูลโรงพยาบาล

โรงพยาบาลพิษณุเวช ก่อตั้งขึ้นปี พ.ศ. 2525 โดย นายแพทย์สุเทพ นิ่มพิทักษ์พงศ์ และ แพทย์หญิงนิภาพร นิ่มพิทักษ์พงศ์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในเขตภาคเหนือตอนล่าง เริ่มจากเตียงที่ให้บริการจำนวน 50 เตียง 

 

พ.ศ. 2538 : ศักยภาพของโรงพยาบาลมากขึ้น จึงเพิ่มจำนวนเตียงที่ให้บริการ จำนวน 150 เตียง

พ.ศ. 2555 : รับรองมาตรฐานระดับสากล JCI (Joint Commission International) 

พ.ศ. 2558 : ครบรอบ 33 ปี 

 

ปัจจุบันได้รับการรับรอง :

 • มาตรฐานระดับสากล JCI (Joint Commission International)
 • มาตรฐานสุขลักษณะที่ดีของครัวผลิตอาหาร GMP (Good Manufacturing Practice)
 • OHSAS 18001:2007
 • Laboratory Accreditation (LA)
 • ISO 15189
โรงพยาบาลพัฒนาและเพิ่มศักภาพทางด้านต่างๆเพื่อการบริการที่ดีเลิศ
2557
 • รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศติดต่อกัน 5 ปี ประจำปี 2557
 • ใบรับรองมาตรฐานการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
 • รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2558
 • รับรองมาตรฐานสุขลักษณะที่ดีของครัวผลิตอาหาร GMP (Good Manufacturing Practice)
 • ต่ออายุการรับรองมาตรฐานการรักษาด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ตรต.) จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย (30 มิ.ย.57 – 30 มิ.ย.61)
 • รับรองมาตรฐาน ISO 15190 มาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการตรวจสุขภาพคนหางานไปทำงานต่างประเทศ
2556
 • เกียรติบัตรเป็นโรงพยาบาลผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารเฝ้าระวังป้องกันโรคและภัยสุขภาพ ในช่วงเทศกาล ภายใต้งาน “สงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์”
 • ให้ความอนุเคราะห์ และสนับสนุนการจัดงานคาราวานส่งเสริมเด็กไทยให้รักการงาน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน (งานส่งเสริมเด็กไทยให้รักการอ่าน)
 • รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรง ประจำปี 2256
2555
 • สถานประกอบการจ้างงานคนพิการดีเด่น
 • รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ ประจำปี 2555
 • รางวัล MIS Award ต้นแบบที่ดีด้านจิตบริการดีเด่น MIS Award ภายใต้หัวข้อ “Service Mild of The year Award :สุดยอดทีมผู้ให้บริการด้านจิตบริการยอดเยี่ยม
 • รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน ปี 2555
 • รับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการชันสูตร ISO 15189
 • รับรองมาตรฐานระดับสากล JCI (Joint Commission International)
2554
 • รางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2554
 • รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ LA : Laboratory Accreditation
 • พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจากองค์โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระกรุณาประทานโล่ห์เชิดชูเกียรติแก่ รพ.พิษณุเวชในฐานผู้ร่วมรณรงค์การจัดงาน “สัปดาห์ป้องกันภัยมะเร็งปากมดลูก”
 • รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพในการทำงาน ระดับประเทศ ประจำปี 2553
 • รางวัลชนะเลิศประกวดส้วมสาธารณะดีเด่น ระดับจังหวัดพิษณุโลก ปี 2554
2553
 • รางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ ประจำปี พุทธศักราช 2553
 • เกียรติคุณระดับทองแดง (ไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานต่อเนื่องตั้งแต่ 1,000,000 – 2,999,999 ชั่วโมงการทำงาน) โครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ประจำปี 2553 Zero – Accicent Campain (2551 – 2552)
2552
 • โล่ห์เกียรติคุณ “ส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานสตรี” ให้แก่ ภญ.วรรณศิริ นิ่มพิทักษ์พงศ์ กรรมการผู้จัดการ รพ.พิษณุเวช เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2552
 • ประกาศเกียรติคุณ:สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับจังหวัด
 • เกียรติบัตร:รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ประจำปี 2552 (รับพระราชทานรางวัลจาก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ)
 • มอบธงสัญลักษณ์เดือนแห่งการลดการประสบอันตรายจากการทำงาน (ระยะเวลาการร่วมโครงการ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2252)
2551
 • ได้รับประกาศเกียรติคุณ รางวัลดีเด่น ด้านการบริการและคุ้มครองความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับจังหวัด :งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 22
 • ได้ผ่านการตรวจมาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับการป้องกัน และระงับอัคคีภัย ประจำปี 2552 – 2553
2550
 • เกียรติบัตร เพื่อแสดงว่าได้ให้ความร่วมมือ เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมบรรลุสำเร็จเป็นอย่างดี
 • รางวัลชนะเลิศ เพชรพี่อาร์ “การประกวดแผนประชาสัมพันธ์ เชิงกลยุทธ์ ประเภทองค์กรเอกชน”
 • หนังสือรับรองเพื่อแสดงว่า ได้ผ่านการตรวจมาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำปี 2551 – 2552
 • ผ่านเกณฑ์การจำแนกสถานะสถานประกอบกิจการ เพื่อดำรงความเข้มแข็งในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด
 • มีหลักการบริหารจัดการที่ดี ในการดำเนินงาน
2549
 • เกียรติบัตร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันฟุตบอล 7 คน โครงการเติมเต็มฝันวันสุขภาพดี ก่อนมีโรค
 • รางวัลเกียรติยศ รางวัลอันดับ 1 ด้านบริหารจัดการโครงการพัฒนาความร่วมมือ ระหว่างรัฐเอกชน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 • ประกาศนียบัตร รางวัลชมเชยเป็นหน่วยงานภาคเอกชน ที่มีภาพลักษณ์การบริการดี ที่มุ่งมั่นตั้งใจจริง ที่จะให้บริการแก่ประชาชนอย่างจริงจัง แห่งปี 2549 ภายใต้ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่เป็นเมืองบริการที่หลากหลาย และปลอดภัย
2548
 • รับเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า รพ.พิษณุเวช ได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการตามโครงการโรงงาน/สถานประกอบการสีขาว ประจำปี 2548
 • โล่ห์เกียติคุณ ที่ให้การสนับสนุนการแข่งขัน เอนดูโร่ ชิงแชมป์ ประเทศไทย สนามที่ 3 ระหว่าง 10 – 11 กันยายน 2548
 • รางวัลชมเชยสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์
2544
 • ผู้ทำประโยชน์ให้กับท้องถิ่น ด้านการชำระภาษี สูงสุดเป็นอันดับที่ 3 ของเทศบาลนครพิษณุโลก
 • ผู้ทำประโยชน์ให้กับท้องถิ่น ด้านการชำระภาษี สูงสุดเป็นอันดับที่ 6 ของเทศบาลนครพิษณุโลก