เบอร์ติดต่อภายในโรงพยาบาล

คลินิก/หน่วยงาน

เบอร์ติดต่อ

คลินิกกุมารเวช

520601, 520602

คลินิกไข้หวัดใหญ่ ARI Clinic

520103, 520104

คลินิกทันตกรรม

520701, 520702

คลินิกศัลยกรรม

520401, 520402

คลินิกสูตินรีเวชและเวชศาสตร์มารดาและทารก

520201, 520202

คลินิกโสต ศอ นาสิก

520107

คลินิกอายุรกรรม

520101, 520102

ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

520001, 520002

ศูนย์ไตเทียมฟ้าสั่ง พิษณุเวช

520901, 520902

ศูนย์มะเร็งพิษณุเวชฮอไรซัน

520501

ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ

520301, 520302, 520303

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูกายภาพ
บำบัดและกิจกรรมบำบัด

521301, 521302, 521303

ศูนย์สุขภาพ

520801, 520802

ศูนย์หัวใจ

520211, 520212