แถลงการณ์มาตรการคัดกรอง COVID-19

แถลงการณ์
เรื่อง มาตรการคัดกรองและป้องกันเพื่อความปลอดภัย

ของผู้รับบริการโรงพยาบาลพิษณุเวช

ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563