Header

PAGE_NAME

นัดหมายแพทย์

โปรดกรอกข้อมูลการนัดหมายของท่านฟอร์มนี้สำหรับแจ้งความสนใจทำนัดหมายเท่านั้น

เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการนัดหมายของท่านภายใน 24 ชั่วโมง ในเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์

08.00น. - 18.00น. นอกเวลาทำการสามารถนัดหมายได้ผ่านเบอร์โทรศัพท์

1 รายละเอียดการนัด
2 ข้อมูลคนไข้
3 นัดหมายสำเร็จ
กรุณาเลือกศูนย์การรักษา
กรุณาเลือกแพทย์
กรุณาเลือกแพทย์
กรุณาเลือกช่วงเวลาที่ต้องการนัดหมาย
0/500
เลือกไฟล์
ไฟล์นามสกุล PDF,JPG หรือ PNG สูงสุด 15 MB
0 MB/0 MB
รายละเอียดการนัด

ศูนย์การรักษา

วันนัด

แพทย์

เวลานัด

ข้อมูลส่วนตัว
กรุณาระบุประเภทการจอง
กรุณาเลือกคำนำหน้า
กรุณากรอกชื่อ - นามสกุล
กรุณาเลือกสัญชาติ
กรุณากรอกเลขบัตรประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทางให้ถูกต้อง
กรุณาเลือกเพศ
กรุณากรอกเบอร์มือถือ
กรุณากรอกวัน/เดือน/ปีเกิด
ข้อมูลติดต่อ
กรุณากรอกชื่อ
กรุณากรอกนามสกุล
กรุณากรอกเบอร์มือถือ
กรุณากรอกอีเมล
success

ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อยืนยันวันนัดหมายอีกครั้ง

หากมีข้อสงสัย ปัญหา หรือต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลกรุณาติดต่อ Call Center 1208 หรือ 055-90-9000