แพ็กเกจตรวจสุขภาพก่อนไปทำงานต่างประเทศ

รายการตรวจ เกาหลี ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ประเทศทั่วไป
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
ตรวจหมู่เลือดเอบีโอ ABO Group
ตรวจหมู่เลือดอาร์เอช Rh Group
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBS
ตรวจไขมันในเลือด Cholesterrol
ตรวจไขมันในเลือด Lipid Profile
ตรวจการทำงานของตับ SGOT, SGPT
ตรวจค่าความผิดปกติของตับ Gamma GT(GGT)
ตรวจเชื้อมาลาเรีย Malaria (Thin, Thick)
ตรวจเชื้อซิฟิลิส VDRL
ตรวจการติดเชื้อเอชไอวี Anti-HIV
ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี HBsAg
ตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี Anti-HCV (CMIA)
ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ Urine Examination
ตรวจอุจจาระ Stool Examination
ตรวจการตั้งครรภ์ Urine Pregnancy Test
ตรวจสารเสพติดในปัศสาวะ (กัญชา) Marijuana in Urine
ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก Digital Chest X-ray
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหีวใจ EKG
ตรวจการได้ยิน Audiogram
ตรวจสายตาเบื้องต้น VA
ตรวจบอดสี Color Vision
ตรวจร่างกายโดยแพทย์ General Physical Examination
ราคาปกติ 3,440 3,570 3,015 3,145 3,035 3,165 3,515 3,515 3,185 3,315
แพ็กเกจราคาพิเศษ 1,790 1,890 1,800 1,900 1,800 1,900 1,829 1,829 1,990 2,090

เอกสารที่ต้องเตรียมยื่น สำหรับตรวจสุขภาพ

  1. บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา 1 ชุด
  2. รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 4 ใบ
  3. พาสปอร์ตตัวจริง

หมายเหตุ :

 • ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลพิษณุเวช ให้บริการตรวจสุขภาพก่อนไปทำงานต่างประเทศได้ทุกประเทศ
  ยกเว้น ประเทศซาอุดิอาระเบีย อิสราเอล บรูไน และไต้หวัน
 • การตรวจไปทำงานประเทศเกาหลี ญี่ปุ่นและฮ่องกง กรุณางดน้ำและอาหารอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจ
 • แพ็กเกจตรวจสุขภาพก่อนไปทำงานต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินและใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาแพ็กเกจนี้ โดยไม่ต้องแจ้งในทราบล่วงหน้า
 • กรณี ต้องการใบรายงานผลการตรวจร่างกายเพิ่มทุกกรณี อาทิ ทำเอกสารสูญหาย จะต้องมาติดต่อยื่นขอเอกสารด้วยตัวท่านเอง พร้อมนำหลักฐานของเอกสาร และรูปถ่าย เพื่อตรวจร่างกายใหม่อีกครั้ง และอาจมีค่าบริการเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี
 • แพ็กเกจราคาพิเศษ ถึง 30 เมษายน 2565

คำแนะนำ
การเข้ารับการตรวจสุขภาพในเวลา 07:00-12:00 น. จะได้รับผลการตรวจสุขภาพในวันเดียวกัน
หากเข้ารับการตรวจหลังเวลาดังกล่าว จะได้ผลตรวจสุขภาพในวันถัดไป

บริการตรวจตั้งแต่ 07.00 – 17.00 น.
(กรุณาเข้าตรวจสุขภาพก่อนเวลาปิดทำการอย่างน้อย 3 ชั่วโมง)

ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์
โทร. 055-90-9000 ต่อ 4163 และ 9121

สามารถซื้อแพ็กเกจตรวจสุขภาพก่อนไปทำงานต่างประเทศ
ผ่าน Line MyShop ได้แล้ววันนี้

Scan Me

แนะนำแพ็กเกจการรักษา คลิก

Facebook

สอบถามเพิ่มเติม โทร.1208 หรือ 055-90-9000 หรือติดตามข่าวสารและกิจกรรมดีๆได้ที่