แพ็กเกจตรวจสุขภาพรักษ์ชีวิต

หมายเหตุ อัตราค่าบริการนี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการอื่นๆ แล้ว

รายละเอียดการตรวจแต่ละแพ็กเกจ

รายการตรวจสุภาพบุรุษสุภาพสตรี
1) ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
2) ระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar
3) ระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด HbA1C
4) ระดับไขมันในเลือด Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL
5) การทำงานของตับ SGOT, SGPT, Alkaline Phosphatase
6) การทำงานของไต BUN, Creatinine
7) ตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ Urine Examination
8) เอกซเรย์ทรวงอก Digital Chest X-Ray
9) ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ General Physical Examination
10) สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ Medical Report
11) บัตรรับประทานอาหาร 1 มื้อ Meal Voucher
12) บัตรรักษ์ชีวิต Smart Card
13) ค่าบริการพยาบาล / ค่าบริการทางการแพทย์ NS/HF
ราคาปกติ3,585.-3,585.-
ราคาแพ็กเกจ2,490.-2,490.-

รายการตรวจสุภาพบุรุษสุภาพสตรี
1) หมู่เลือด Blood Group
2) ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
3) ระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar
4) ระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด HbA1C
5) ระดับไขมันในเลือด Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL
6) การทำงานของตับ SGOT, SGPT, ,Alkaline Phosphatase
7) การทำงานของไต BUN, Creatinine
8) กรดยูริคในเลือด Uric Acid
9) สารบ่งชี้มะเร็งในตับ AFP
10) สารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA
11) ตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ Urine Examination
12) ตรวจอุจจาระและเลือดแฝงในอุจจาระ Stool Examination & Occult Blood
13) มะเร็งปากมดลูก Thin Prep
14) เอกซเรย์ทรวงอก Digital Chest X-Ray
15) คลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
16) ตรวจวัดความดันตา Tonometry
17) ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ General Physical Examination
18) สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ Medical Report
19) บัตรรับประทานอาหาร 1 มื้อ Meal Voucher
20) บัตรรักษ์ชีวิต Classic Card
21) ค่าบริการพยาบาล / ค่าบริการทางการแพทย์ NS/HF
ราคาปกติ6,086.-7,706.-
ราคาแพ็กเกจ4,590.-5,950.-

รายการตรวจสุภาพบุรุษสุภาพสตรี
1) หมู่เลือด Blood Group
2) ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
3) ระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar
4) ระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด HbA1C
5) ระดับไขมันในเลือด Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL
6) การทำงานของตับ Liver Function Test
7) การทำงานของไต BUN, Creatinine
8) กรดยูริคในเลือด Uric Acid
9) สารบ่งชี้มะเร็งในตับ AFP
10) สารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA
11) วิตามินดีในเลือด Vitamin D
12) ตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ Urine Examination
13) ตรวจอุจจาระและเลือดแฝงในอุจจาระ Stool Examination & Occult Blood
14) มะเร็งปากมดลูก Thin Prep
15) เอกซเรย์ทรวงอก Digital Chest X-Ray
16) อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน U/S Upper Abdomen
17) อัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด U/S Whole Abdomen
18) เอกซเรย์ฟันดิจิตอล Dental Panoramic
19) ตรวจสุขภาพฟัน Dental Examination
20) คลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
21) ตรวจภาวะเสี่ยงการอุดตันของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย ABI
22) ตรวจวัดความดันตา Tonometry
23) ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ General Physical Examination
24) สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ Medical Report
25) บัตรรับประทานอาหาร 1 มื้อ Meal Voucher
26) บัตรรักษ์ชีวิต Classic Card
27) ค่าบริการพยาบาล / ค่าบริการทางการแพทย์ NS/HF
ราคาปกติ13,256.-15,676.-
ราคาแพ็กเกจ8,590.-9,990.-

รายการตรวจสุภาพบุรุษสุภาพสตรี
1) หมู่เลือด Blood Group
2) ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
3) ระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar
4) ระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด HbA1C
5) ระดับไขมันในเลือด Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL
6) การทำงานของตับ Liver Function Test
7) การทำงานของไต BUN, Creatinine
8) กรดยูริคในเลือด Uric Acid
9) สารบ่งชี้มะเร็งในตับ AFP
10) สารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA
11) สารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน และมะเร็งท่อน้ำดี CA19-9
12) สารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA
13) วิตามินดีในเลือด Vitamin D
14) ตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ Urine Examination
15) ตรวจอุจจาระและเลือดแฝงในอุจจาระ Stool Examination & Occult Blood
16) มะเร็งปากมดลูกและเชื้อไวรัสเอชพีวี Thin Prep + HPV
17) เอกซเรย์ทรวงอก Digital Chest X-Ray
18) ความหนาแน่นของมวลกระดูก 2 จุด (hip+spine)
19) อัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด U/S Whole Abdomen
20) ตรวจมะเร็งเต้านมดิจิตอลแมมโมแกรมพร้อมอัลตร้าซาวนด์ Digital Mammogram + Ultrasound Breast
21) เอกซเรย์ฟันดิจิตอล Dental Panoramic
22) สุขภาพฟัน Dental Examination
24) คลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
23) ตรวจภาวะเสี่ยงการอุดตันของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย ABI
25) ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน Audiogram
26) ตรวจวัดความดันตา Tonometry
27) ตรวจองค์ประกอบของร่างกาย กล้ามเนื้อ และไขมัน Body Compositions: Inbody
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ General Physical Examination
สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ Medical Report
บัตรรับประทานอาหาร 1 มื้อ Meal Voucher
บัตรรักษ์ชีวิต Gold Card
บัตรกำนัลห้องพัก รพ.พิษณุเวช 1 คืน
ค่าบริการพยาบาล / ค่าบริการทางการแพทย์ NS/HF
ราคาปกติ21,106.-27,356.-
ราคาแพ็กเกจ13,400.-18,050.-

รายการตรวจสุภาพบุรุษสุภาพสตรี
1) หมู่เลือด Blood Group
2) ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
3) ระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar
4) ระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด HbA1C
5) ระดับไขมันในเลือด Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL
6) การทำงานของตับ Liver Function Test
7) การทำงานของไต BUN, Creatinine
8) กรดยูริคในเลือด Uric Acid
9) สารบ่งชี้มะเร็งในตับ AFP
10) สารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA
11) สารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน และมะเร็งท่อน้ำดี CA19-9
12) สารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA
13) การทำงานของต่อมไทรอยด์ Free T3, Free T4, TSH
14) วิตามินดีในเลือด Vitamin D
15) ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบ เอ Anti-HAV
16) ตรวจเชื้อและภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ บี HBs Ag, Anti-HBs, Anti-HBc (HBV PP)
17) ตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี Anti-HCV
18) ตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ Urine Examination
19) ตรวจอุจจาระและเลือดแฝงในอุจจาระ Stool Examination & Occult Blood
20) มะเร็งปากมดลูกและเชื้อไวรัสเอชพีวี Thin Prep + HPV
21) เอกซเรย์ทรวงอก Digital Chest X-Ray
22) อัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด U/S Whole Abdomen
24) ตรวจมะเร็งเต้านมดิจิตอลแมมโมแกรมพร้อมอัลตร้าซาวนด์ Digital Mammogram + Ultrasound Breast
23) ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก 3 จุด (Hip+Spine+LVA)
25) เอกซเรย์ฟันดิจิตอล Dental Panoramic
26) สุขภาพฟัน Dental Examination
27) คลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
28) ตรวจภาวะเสี่ยงการอุดตันของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย ABI
29) ตรวจหัวใจด้วยคลื่นสะท้อนความถี่สูง Echocardiography
หรือ
29) ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย Exercise Stress Test
30) ตรวจวัดความดันตา Tonometry
31) ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน Audiogram
32) ตรวจองค์ประกอบของร่างกาย กล้ามเนื้อ และไขมัน Body Compositions: Inbody
33) ตรวจปริมาณไขมันสะสมในตับและพังผืดในเนื้อตับ Fibroscan
34) ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ General Physical Examination
35) วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ Influenza Vaccine
36) สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ Medical Report
37) บัตรรับประทานอาหาร 1 มื้อ Meal Voucher
38) บัตรรักษ์ชีวิต Gold Card
39) บัตรกำนัลห้องพัก รพ.พิษณุเวช 1 คืน
40) ค่าบริการพยาบาล / ค่าบริการทางการแพทย์ NS/HF
ราคาปกติ 32,321.- 38,321.-
ราคาแพ็กเกจ 22,800.-
27,690.-

รายการตรวจสุภาพบุรุษสุภาพสตรี
1) หมู่เลือด Blood Group
2) ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
3) ระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar
4) ระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด HbA1C
5) ระดับไขมันในเลือด Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL
6) ระดับไขมันไม่ดีในเลือด Direct-LDL
7) การทำงานของตับ Liver Function Test
8) การทำงานของไต BUN, Creatinine
9) กรดยูริคในเลือด Uric Acid
10) สารบ่งชี้มะเร็งในตับ AFP
11) สารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA
12) สารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน และมะเร็งท่อน้ำดี CA19-9
13) สารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA
14) การทำงานของต่อมไทรอยด์ Free T3, Free T4, TSH
15) สารเกลือแร่ในร่างกาย Electrolyte
16) ตรวจการอักเสบในร่างกาย ESR
17) ตรวจภาวะความเสี่ยงการอุดตันหลอดเลือดที่หัวใจและสมอง Homocysteine
18) ตรวจปริมาณวิตามิน เพื่อประเมินภาวะเสี่ยงโรคสมองเสื่อม B12
19) วิตามินดีในเลือด Vitamin D
20) แคลเซียมในเลือด CALCIUM
21) ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบ เอ Anti-HAV
22) ตรวจเชื้อและภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ บี HBs Ag, Anti-HBs, Anti-HBc (HBV PP)
24) ตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี Anti-HCV
23) ตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ Urine Examination
25) ตรวจอุจจาระและเลือดแฝงในอุจจาระ Stool Examination & Occult Blood
26) มะเร็งปากมดลูกและเชื้อไวรัสเอชพีวี Thin Prep + HPV
27) เอกซเรย์ทรวงอก Digital Chest X-Ray
28) อัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด U/S Whole Abdomen
29) ตรวจมะเร็งเต้านมดิจิตอลแมมโมแกรมพร้อมอัลตร้าซาวนด์ Digital Mammogram + Ultrasound Breast
30) ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก 3 จุด Bone Mineral Densitometry (Hip+Spine+LVA)
31) เอกซเรย์ฟันดิจิตอล Dental Panoramic
32) สุขภาพฟัน Dental Examination
33) คลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
34) ตรวจภาวะเสี่ยงการอุดตันของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย ABI
35) ตรวจปริมาณไขมันสะสมในตับและพังผืดในเนื้อตับ Fibroscan
36) ตรวจหัวใจด้วยคลื่นสะท้อนความถี่สูง Echocardiography
37) ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย Exercise Stress Tes
38) ตรวจสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI Brain Fasttrack
39) ตรวจวัดความดันตา Tonometry
40) ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน Audiogram
41) ตรวจองค์ประกอบของร่างกาย กล้ามเนื้อ และไขมัน Body Compositions: Inbody
42) ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ General Physical Examination
43) ตรวจร่างกายโดยอายุรแพทย์ระบบประสาท Special Diagnostics Physician Services
44) วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ Influenza Vaccine
45) สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ Medical Report
46) บัตรรับประทานอาหาร 1 มื้อ Meal Voucher
47) บัตรรักษ์ชีวิต Gold Card
48) บัตรกำนัลห้องพัก รพ.พิษณุเวช 1 คืน
49) ค่าบริการพยาบาล / ค่าบริการทางการแพทย์ NS/HF
ราคาปกติ47,386.-53,386.-
ราคาแพ็กเกจ35,850.-
40,600.-

สอบถามเพิ่มเติม โทร.1208 หรือ 055-90-9000 หรือติดตามข่าวสารและกิจกรรมดีๆได้ที่