จิตเวชเด็กและวัยรุ่น

      ให้บริการตรวจ ประเมิน ค้นหาสาเหตุ เด็กจนถึงวัยรุ่น ที่มีปัญหาหรือความผิดปกติ ทางด้านพัฒนาการ ทางด้านจิตใจ พฤติกรรม อารมณ์ การเรียนรู้ และการเลี้ยงดู เพื่อให้การบำบัดรักษา และการช่วยเหลืออย่างเหมาะสม ให้คำปรึกษาปัญหาการเรียนในเด็กและวัยรุ่น ทำการค้นหาสาเหตุที่ทำให้เด็กมีความสามารถในการเรียนรู้ต่ำกว่าที่ควรเป็น รับการปรึกษาเพื่อแนะแนวทางและวางรากฐานให้เด็กโดยแพทย์ผู้ชำนาญเฉพาะทาง จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

     การทดสอบทางจิตวิทยา เพื่อวิเคราะห์ความสามารถทางระดับสติปัญญา พื้นฐานการเรียนรู้ การวิเคราะห์ทางจิตใจและอารมณ์ (ตรวจประเมินเชาว์ปัญญา (IQ Test) ความสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน (Achievement Test) ประเมินการทำงานของสมอง (Bender Gestalt Test) และการทดสอบทางจิตวิทยาอื่นๆ โดยนักจิตวิทยา)

  • ให้คำปรึกษาแนะนำแก่เด็กและผู้ปกครองถึงวิธีการแก้ไขปัญหา (Parental Training)

  • การเลือกใช้ยาตามอาการอย่างเหมาะสม ในกรณีจำเป็นจะใช้การรักษาด้วยยาตามอาการอย่างเหมาะสม

  • ประสานงานกับทางโรงเรียน ให้คำแนะนำกับครูประจำชั้น ในบางกรณีจะมีการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะตัวสำหรับเด็กที่เป็นเด็กพิเศษ โดยความร่วมมือของ ครูการศึกษาพิเศษจากศูนย์ปัญหาการเรียน ร่วมกับผู้ปกครองและคุณครูที่โรงเรียนโดยนำผลสรุปความคิดเห็นจากทีมผู้ตรวจไปใช้เป็นพื้นฐาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คลินิกกุมารเวช โรงพยาบาลพิษณุเวช
เปิดให้บริการทุกวัน
เวลา 07:30 – 20:00 น.
โทร 1208 หรือ 055-90-9000 ต่อ 4148,4149