คลินิกพัฒนาการเด็ก

คำแนะนำ :

ให้บริการดูแลเด็กที่มีปัญหาด้านพัฒนาการล่าช้า หรือเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย สติปัญญา ภาษา อารมณ์และสังคม ประเมินพัฒนาการตามวัย ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปกติ โดยทีมนักกิจกรรมบำบัดที่ได้รับใบประกอบโรคศิลป์สาขากิจกรรมบำบัด

การบริการ :

กระตุ้นพัฒนาการในเด็กที่มีปัญหาด้านต่างๆ

  • พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ (Gross Motor)
  • พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก (Fine Motor)
  • พัฒนาการด้านการรับรู้และความคิด (Perception & Cognition)
  • พัฒนาการด้านภาษา (Language)
  • พัฒนาการด้านทักษะสังคมและอารมณ์ (Social & Emotion)

ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการคิด ฝึกสมาธิ ฝึกการควบคุมตนเอง ปรับพฤติกรรม เพื่อพัฒนาการจัดการตนเองและความเชื่อมั่นในตนเอง

ประเมินพัฒนาเด็กตามวัยโดยใช้แบบประเมินมาตรฐาน DENVER II

ให้บริการเด็กกลุ่มอาการต่างๆ

  • ออทิสติก (ASD)
  • สมาธิสั้น (ADHD)
  • พูดช้า (Delay speech)
  • มีความบกพร่องด้านการเรียน (LD)

ติดต่อ

เปิดบริการทุกวัน เวลา 09:00-17:00 น.

อาคาร : 4

ชั้น  :  4            

โทร  :  095-641-8954

055-90-9000 ต่อ 521303

แพทย์ประจำศูนย์ :