คลินิกเบาหวาน และ ต่อมไร้ท่อ Diabetes Mellitus & Endocrinology Clinic

คำแนะนำ :

คลินิกเบาหวาน และ ต่อมไร้ท่อ  Diabetes Mellitus & Endocrinology Clinic

ประเมินภาวะเสี่ยง ตรวจวินิจฉัย ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน รวมทั้งการให้คำแนะนำปรึกษาในเรื่องอาหารที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยนักกำหนดอาหาร ให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยเบาหวานและครอบครัว โรคระบบหลอดเลือด โรคไต

          การรักษา

 • โรคเบาหวาน
 • ความผิดปกติของแคลเซียม
 • ความผิดปกติของต่อมหมวกไต
 • ความผิดปกติในการหลั่งฮอร์โมน
 • โรคไทรอยด์
 • โรคกระดูกพรุน
 • โรคทางระบบการเผาผลาญอาหาร และภาวะน้ำหนักเกิน
 • โรคต่อมพาราไทรอยด์ผิดปกติ
 • โรคต่อมใต้สมอง
 • ภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชายในชายสูงวัย

การบริการ :

คลินิกเบาหวาน

คลินิกเบาหวาน รพ.พิษณุเวช มุ่งเน้นให้ผู้ป่วยมีความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพตนเองอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ อายุรแพทย์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม อายุรแพทย์ จักษุแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร นักกำหนดอาหาร นักกายภาพบำบัด

 

 

บริการคลินิกเบาหวาน

 • แพ็กเกจ ตรวจสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน

แพ็กเกจ DM 1 (ตรวจติดตามผลเบาหวาน ทุก 3 เดือน)

แพ็กเกจ DM 2 (ตรวจเบาหวานประจำปี)

 • คัดกรองความเสี่ยง ประเมินภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน
 • ดูแลการรักษาโดยแพทย์อายุรกรรมต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
 • ส่งต่อแพทย์เฉพาะทาง จักษุแพทย์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูเฉพาะทางด้านรองเท้าผู้ป่วยเบาหวาน
 • กิจกรรมให้ความรู้โรคเบาหวาน การปฏิบัติตัวในชีวิตประจำวัน อาหารผู้ป่วยเบาหวาน การควบคุมน้ำหนักตัว การออกกำลังกาย
 • กิจกรรรมออกกำลังกายและนันทนาการ หลากหลายรูปแบบ เพื่อนำไปปฏิบัติได้เองที่บ้าน
 • กิจกรรมการดูแลเท้า สาธิตและฝึกปฏิบัติเรื่องการตรวจเท้า การทำความสะอาดเท้า การป้องกันและรักษาดูแลเท้า การบริหารเท้า
 • กิจกรรมพบเภสัชกร ให้ความรู้การใช้ยา ผลข้างเคียง ให้คำปรึกษาเมื่อมีปัญหาจากการใช้ยา
 • กิจกรรมโภชนาการสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน โดยนักกำหนดอาหาร แนะนำอาหารที่เหมาะสมกับผู้ป่วยเบาหวานแต่ละรายเพื่อให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม อายุ การใช้

ชีวิตประจำวัน

ติดต่อ

อาคาร : 4

ชั้น  :  1

โทร :  055-90-9000 ต่อ 520101 และ 520102