ทพญ.จิตติมา พุ่มกลิ่น

แผนกทันตกรรม

ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
-อนุมัติบัตรสาขาทันต กรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า จากราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
-วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมบดเคี้ยว จากคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า