หน้าเเรก <

ทพญ.จิตติมา พุ่มกลิ่น

คลินิคทันตกรรม

โทรศัพท์

นัดหมายเเพทย์

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตร ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

อนุมัติบัตรสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า  จากราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมบดเคี้ยว  จากคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง

ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า