ทพญ.พัชรพรรณ อินเลื่อมใส

คลินิกทันตกรรม

ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

ตำแหน่งทันตแพทย์