ทพญ.วิมลกาญจน์ ดำรงรัตน์นุวงศ์

แผนกทันตกรรม

ปริญญาบัตร ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรสาขาปริทันตวิทยาจากมหาวิทยาลัยมหิดล

ตำแหน่งทันตแพทย์ด้านปริทันวิทยา