ทพ.พิชิต งามวรรณกุล

แผนกทันตกรรม

ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตำแหน่งทันตแพทย์เฉพาะทางศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
ความชำนาญ : ศัลยศาสตร์ช่องปาก ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ตัดแต่งกระดูก ตกแต่งเหงือก
ความชำนาญ : ทันตกรรมรากเทียม