ทพ.ไกรฤกษ์ ฤกษ์เกษม

แผนกทันตกรรม

ปริญญาบัตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
อนุมัติบัตรทันตกรรมสำหรับเด็ก จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตำแหน่ง ทันตแพทย์เด็ก และรากฟันเทียมอิมพีเดนท์