นพ.กฤติกา สุขสงวน

คลินิกสูตินรีเวชวิทยา

ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรสาขาสาขาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา
ประกาศนียบัตรการใช้กล้องเพื่อส่องตรวจและรักษาทางนรีเวชวิทยา

ตำแหน่งสูติ-นรีแพทย์ (ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช)