นพ. กิตติ ตันตระวิวัฒน์

คลินิกฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

ปริญญาบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล(มหาวิทยาลัยมหิดล)
วุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ตำแหน่ง แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน