นพ. จงดี พึ่งวิรวัฒน์

คลินิกศัลยกรรมกระดูก

ปริญญาบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ตำแหน่ง ศัลยแพทย์กระดูก