หน้าเเรก <

นพ.ชยดล นำเอกลาภ

คลินิกอายุรกรรม

โทรศัพท์

นัดหมายเเพทย์

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์

วุฒิบัตร อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

ตำแหน่ง

อายุรแพทย์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ