นพ.ชัยวัฒน์ เหลืองวิเชียรพร

คลินิกกุมารเวช

ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์
วุฒิบัตรสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็กกุมารแพทย์โรคโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก

ตำแหน่งกุมารแพทย์โรคโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก