หน้าเเรก <

นพ.ชัยวัฒน์ เหลืองวิเชียรพร 

คลินิกกุมารเวช

โทรศัพท์

นัดหมายเเพทย์

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์

วุฒิบัตรสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็กกุมารแพทย์โรคโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก

ตำแหน่ง

กุมารแพทย์โรคโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก