นพ. ชาญชัย เกษมโกศลศรี

คลินิกกุมารเวช

ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์

ตำแหน่งกุมารแพทย์