นพ. ณัฐคุณ รัตนพิเชฐกุล

คลินิกศูนย์สุขภาพ

ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

ตำแหน่งแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป