นพ. ณัฐ โพธิ์ปาน

คลินิกศัลยกรรมกระดูก

ปริญญาบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
วุฒิบัตร สาขาออร์โธปิดิกส์

ตำแหน่ง ศัลยแพทย์กระดูก