นพ.ทรงเกียรติ อุดมพรวัฒนะ

คลินิกกุมารเวช

ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วุฒิบัตรสาขาสาขากุมารเวชศาสตร์
วุฒิบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ

ตำแหน่งกุมารแพทย์โรคติดเชื้อ