นพ.ทำนบ ตัณนิติศุภวงษ์

คลินิกกุมารเวช

ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์
วุฒิบัตรสาขาอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ

ตำแหน่งกุมารแพทย์โรคระบบการหายใจ