นพ.ธนาธรณ์ พุฒิกานนท์

คลินิกกุมารเวช

ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์
วุฒิบัตรอนุสาขาพัฒนาการและพฤติกรรม

ตำแหน่งกุมารแพทย์พัฒนการและพฤติกรรม