นพ. ธนิยะ วงศ์วาร

คลินิกศูนย์สุขภาพ

ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ป้องกันแขนงอาชีวเวชศาสตร์

ตำแหน่งแพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์